અ.ન. કચેરી નું નામ મદદનીશ જાહેર માહિતી
અધિકારી
જાહેર માહિતી અધિકારી એપેલેટ ઓથોરીટી
૦૧ આચાર્ય શ્રી,
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
વિધ્યાનગર પોલીટેક્નીક
પાછળ,ભાવનગર ૦૨૭૮-૨૪૨૪૩૧૬
શ્રી પી. એચ. ધાનાણી
ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રક્ટર
વર્ગ - ૩
શ્રી કે.સી. ભટ્ટ
આચાર્ય વર્ગ - ૧
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
ભાવનગર
શ્રી એસ.એ.પાંડવ
નાયબ નિયામકશ્રી (તાલીમ),
પ્રાદેશીક કચેરી, રા.ઉ.તા.યોજના એનેક્સી બિલ્ડીંગ,બહુમાળીભવન બિજો માળ, રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૪૫૮૪૪૮, ૨૪૭૬૮૫૦
૦૨ આચાર્ય શ્રી,
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
વડબી રોડ, મહુવા
જિ. ભાવનગર ૦૨૮૪૪-૨૪૭૧૦૩
શ્રી એ.એલ. કથીરીયા
ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રક્ટર
વર્ગ - ૩
શ્રી એચ.આર. ભાંડે
આચાર્ય વર્ગ - ૨
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
મહુવા
શ્રી એસ.એ.પાંડવ
નાયબ નિયામકશ્રી (તાલીમ),
પ્રાદેશીક કચેરી, રા.ઉ.તા.યોજના એનેક્સી બિલ્ડીંગ,બહુમાળીભવન બિજો માળ, રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૪૫૮૪૪૮, ૨૪૭૬૮૫૦
૦૩ આચાર્ય શ્રી,
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
પેટ્રોલ પંપની સામે
વલ્લ્ભીપુર
જિ. ભાવનગર
 ૦૨૮૪૧-૨૨૨૪૦૧
 કુ. સી.એમ. ચૌહાણ
ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રક્ટર
વર્ગ - ૩
શ્રી એમ.બી. ચાંદલીયા
આચાર્ય વર્ગ - ૨
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
બોટાદ
શ્રી એસ.એ.પાંડવ
નાયબ નિયામકશ્રી (તાલીમ),
પ્રાદેશીક કચેરી, રા.ઉ.તા.યોજના એનેક્સી બિલ્ડીંગ,બહુમાળીભવન બિજો માળ, રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૪૫૮૪૪૮, ૨૪૭૬૮૫૦
૦૪ આચાર્ય શ્રી,
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
તાલુકા પંચાયત કચીરી ક્વાટર્સ
ઘોઘા
૦૨૭-૨૮૮૨૪૧૦
શ્રી જે.કે. કણબી
ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રક્ટર
વર્ગ - ૩
શ્રી એચ.કે. દોશી
આચાર્ય વર્ગ - ૨
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
શીહોર
શ્રી એસ.એ.પાંડવ
નાયબ નિયામકશ્રી (તાલીમ),
પ્રાદેશીક કચેરી, રા.ઉ.તા.યોજના એનેક્સી બિલ્ડીંગ,બહુમાળીભવન બિજો માળ, રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૪૫૮૪૪૮, ૨૪૭૬૮૫૦
૦૫ આચાર્ય શ્રી,
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
વિવિધ કર્યકારી મંડળીના મકાનમા
પાલીતાણા
૦૨૮૪૮-૨૫૩૨૩૮
શ્રી પી.બી. ગુજરાતી
ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રક્ટર
વર્ગ - ૩
શ્રી ટી.એફ. નકુમ
આચાર્ય વર્ગ - ૨
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
પાલીતાણા
શ્રી એસ.એ.પાંડવ
નાયબ નિયામકશ્રી (તાલીમ),
પ્રાદેશીક કચેરી, રા.ઉ.તા.યોજના એનેક્સી બિલ્ડીંગ,બહુમાળીભવન બિજો માળ, રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૪૫૮૪૪૮, ૨૪૭૬૮૫૦
૦૬ આચાર્ય શ્રી,
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
ગોપનાથ રોડ
તળાજા
૦૨૮૪૨-૨૨૨૦૭૫
શ્રી યુ.એમ. પટેલ
ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રક્ટર
વર્ગ - ૩
શ્રી વી.એસ. ભીલ
આચાર્ય વર્ગ - ૨
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
તળાજા
શ્રી એસ.એ.પાંડવ
નાયબ નિયામકશ્રી (તાલીમ),
પ્રાદેશીક કચેરી, રા.ઉ.તા.યોજના એનેક્સી બિલ્ડીંગ,બહુમાળીભવન બિજો માળ, રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૪૫૮૪૪૮, ૨૪૭૬૮૫૦
ગ્રાંટ ઇન એઇડ આઇ.ટી.આઇ, ભાવનગર
જાહેર માહિતી અધિનીયમન - ૨૦૦૫ હેઠળ નિમાયેલા અધિકારીઓની વિગત


અ.નં. કચેરી નું નામ,
સરનામુ પબ્લીક ઓથોરીટી
મદદનીશ માહિતી
અધિકારી
માહિતી અધિકારી એપેલેટ અધિકારી
(નોડલ સંસ્થાના આચાર્યશ્રી)
૦૧ સંચાલક શ્રી,
ગ્રાંટ ઇન એઇડ ઔ.તા.સ. કેન્દ્ર,
સ્વામીનારાયણ ગુરૂકુળ
ગઢડા રોડ, બોટાદ
૦૨૮૪૯-૨૫૧૮૧૦
શ્રી શાસ્ત્રી માધવસ્વરૂપદાસજી
અધિકારીશ્રી
સંસ્થાના મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી
શાસ્ત્રી માધવસ્વરૂપદાસજી
શ્રી કે.સી. ભટ્ટ
આચાર્ય વર્ગ - ૧
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
ભાવનગર
૦૨ સંચાલક શ્રી,
શ્રીમતી પી.એન.આર શાહ અંધ ઉધ્યોગ સંસ્થા ટ્રસ્ટ સંચાલીત પ્રગ્નાચક્સુ વિધ્યાલય,
વિધ્યાનગરા ભાવનગર
૦૨૭૮-૨૪૨૩૯૧૦
શ્રી કીશોરભાઇ કે. પંડ્યા શ્રી કીશોરભાઇ કે. પંડ્યા શ્રી કે.સી. ભટ્ટટ
આચાર્ય વર્ગ - ૧
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
ભાવનગર
૦૩ સંચાલક શ્રી,
મદરેસા ઇસ્લામીયા
ઘોઘા રોડ વસઇવાલા આઇ.ટી.સી
દારુલ ઉલમ - અક્વાડા,ભાવનગર ૦૨૭૮-૨૫૬૪૦૮૬
શ્રી શેખ અબ્દુલગફાર એ. શ્રી બોડ્વા તૌફિક હસનભાઇ શ્રી કે.સી. ભટ્ટટ
આચાર્ય વર્ગ - ૧
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
ભાવનગર
૦૪ સંચાલક શ્રી,
ત્રીશુલ એજ્યુકેશન & ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ
ગોલ્ડન પાર્ક,૧૦, બિજો માળ,
આતાભાઇ ચોક,ભાવનગર ૦૨૭૮-૨૫૬૬૬૮૮
પારેખ અવનીબેન જીમીતભાઇ શીલ્પાબેન એન. જયસ્વાલ શ્રી કે.સી. ભટ્ટટ
આચાર્ય વર્ગ - ૧
ઔધ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા,
ભાવનગર